Termin pierwszej licytacji 29.02.2024 r. o godz. 13:00 (e-licytacja)

Link do portalu e-licytacje: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Sygn. akt Km 725/23, GKm 73/23 oraz GKm 80/23

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 9864§ 3
k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 13:00 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu stanowiącego
odrębną nieruchomość, położonego pod adresem 41-940 Piekary Śląskie, ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 58/1,
dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze GL1T/00091253/1.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal nr 1 położony jest na parterze, 1 – piętrowego budynku nr 58. Budynek posiada jedną
klatkę schodową, natomiast wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z ulicy. Budynek nie jest ocieplony,
wykończony jest natomiast tynkiem elewacyjnym w części frontowej malowany farbą fasadową w poziomie
parteru. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą. W budynku znajdują się lokale mieszkalne w poziomie
parteru również lokale użytkowe oraz w poziomie -1 znajdują się piwnice. Budynek o niskim stanie
technicznym, wymagający nakładów na remonty generalny. Podłoga na klatce schodowej wykończona
częściowo płytkami ceramicznymi w pozostałej części wylewką betonową, ściany malowane farbą emulsyjną,
częściowo wykończone panelami ściennymi. Lokal niemieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 132,31 m2
położony jest na 1-ej kondygnacji 2 piętrowego budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy, możliwe na
dwa niezależne sposoby. W lokalu jest obecnie prowadzona działalność gospodarcza – sklep elektryczny.
Składa się z sali sprzedaży, dwóch pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia socjalnego z wc,
pomieszczenia biurowego z wc. Lokal posiada duże witryny okienne w pomieszczeniu sali sprzedaży. Na
podłodze głównie płytki ceramiczne, poza pomieszczeniem biurowym – panele podłogowe, pomieszczeniem
socjalnym – płyta pilśniowa i panele, pomieszczeniem magazynowym – linoleum. Ściany malowane farbami
emulsyjnymi, w pomieszczeniu biurowym częściowo tynk strukturalny, w wc płytki ceramiczne. Lokal
wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Brak działającego
centralnego ogrzewania, w pomieszczeniu biurowym oraz magazynowym grzejniki ścienne wyłączone z
użytku, natomiast w pomieszczeniu sali sprzedaży znajduje się klimatyzator.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 7 marca 2024 r. o godz. 13:00. Suma
oszacowania wynosi 431 500,00 zł słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych, zaś cena
wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości w postaci lokalu stanowiącego odrębną
nieruchomość i wynosi kwotę 323 625,00 zł słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia
pięć złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 43 150,00 zł. Rękojmie należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29
10501230 1000 0090 3082 2366 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia
rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do
wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do
majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako
pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych
ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym
dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/, a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego
przetargu. Osoba nie posiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika
sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant,
który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie
od godz. 15:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Więcej informacji na temat licytacji znajduje się na stronie internetowej komornika sądowego –
http://www.komornik-tgory.pl/

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera