Termin pierwszej licytacji 24.01.2024 r. o godz. 12:00

Sygn. akt Km 2583/17, Km 1061/18, Km 1866/18, Km 1867/18, Km 2394/18, Km 1878/19, Km
2241/20, Km 1345/21, Km 2162/21, Km 3407/21, Km 813/22 oraz Km 814/22.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 953 k.p.c.
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2024 r. o godz. 12:00 w sali nr 10 budynku Sądu
Rejonowego w Tarnowskich Górach mającego siedzibę przy ul. Opolska 17 odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego pod adresem 41-940 Piekary Śląskie, ul.
Skłodowskiej-Curie 111/2/20, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą o
numerze GL1T/00095796/7.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 97 200,00 zł. Cena wywołania w
powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 72 900,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania
nieruchomości t.j. kwotę 9 720,00 zł na rachunek urzędowy komornika:
ING Bank Śląski S.A. O. w Bytomiu 29 10501230 1000 0090 3082 2366
wraz z podaniem sygnatury sprawy Km 2583/17. Rękojmia może być również złożona w książeczce
oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób
najpóźniej dzień przed licytacją.
Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii
komornika oraz na stronach internetowych www.komornik-tgory.pl lub www.licytacje.komornik.pl.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Tarnowskich Górach akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera