Termin pierwszej licytacji 6.07.2023 r. o godz. 10:00 (e-licytacja)

Link do portalu e-licytacje: Ograniczone prawo rzeczowe w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.

Sygn. akt Km 1407/20

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 986§ 3
k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 lipca 2023 r. o godz. 10:00 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, położonego pod adresem 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gen.
Andersa 29/18, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze GL1T/00064947/5.

Opis nieruchomości:
Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-piętrowy (5 kondygnacyjny) podpiwniczony, wybudowany w
technologii PRAS-BET w latach 1970. Dach budynku typu stropodach płaski z płyt prefabrykowanych
drobnowymiarowych, na ściankach ażurowych, kryty papą. Elewacje budynku po termomodernizacji. Wejście
do budynku pod zadaszeniem, drzwi wejściowe konstrukcji aluminiowej przeszklone, przy drzwiach domofon.
Klatka schodowa wewnętrzna, ściany tynkowane malowane farbami emulsyjnymi z lamperią, posadzki
lastrico, schody dwubiegowe betonowe, podesty lastrico, balustrada konstrukcji stalowej spawana z prętów,
okno konstrukcji PCV z szybami zespolonymi. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową,
kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), gazową, centralnego ogrzewania, co. cw, elektryczną, telefoniczną, TV
kablową oraz odgromową. Stan techniczno-użytkowy lokalu: Lokal mieszkalny położony jest na 3-piętrze,
IV-kondygnacji nadziemnej budynku, składa się z 3-pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz wc.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 63,18 m2. Wejście do lokalu niezależne z klatki
schodowej. Przedpokój I: Drzwi wejściowe konstrukcji stalowej, antywłamaniowe, na ościeżnicy konstrukcji
stalowej. Wyłożenia posadzek – płytki ceramiczne. Obłożenie ścian – boazeria, płyty laminowane typu
Unilam. Sufit – kasetony styropianowe. Zabudowy – szafa, pawlacz, płyty laminowane typu Unilam. Kuchnia:
Wejście do kuchni z przedpokoju, ościeżnicą konstrukcji stalowej. Wyłożenia posadzek – płytki ceramiczne.
Obłożenie ścian – boazeria, płyty laminowane typu Unilam. Sufit – kasetony styropianowe. Wyposażenie –
okno konstrukcji PCV z szybami zespolonymi, piec kuchenny gazowy z piekarnikiem, grzejnik typu ogniwa
żeliwne, zlewozmywak na szafce meblowej. Łazienka: Wejście do łazienki z przedpokoju, drzwi konstrukcji
drewnianej płytowe typowe łazienkowe na ościeżnicy konstrukcji stalowej. Wyłożenia posadzek – płytki
ceramiczne. Obłożenie ścian – płytki glazurowane do wysokości 1,5m. Sufit tynkowany. Wyposażenie – wanna
w zabudowie wyrobionej w płytkach glazurowanych, pralka automatyczna z wylewką do wanny, umywalka na
szafce meblowej. Wc: Wejście z przedpokoju, drzwi konstrukcji drewnianej płytowe typowe łazienkowe na
ościeżnicy konstrukcji stalowej. Wyłożenia posadzek – płytki ceramiczne. Obłożenie ścian – tapeta. Sufit –
panele MDF. Zabudowy – muszla z dolnopłukiem. Pokój I: Wejście z przedpokoju. Wyłożenia posadzek –
panele podłogowe. Ściany tapetowane. Sufit – kasetony styropianowe. Wyposażenie – okno konstrukcji PCV z
szybami zespolonymi, grzejnik c.o. ogniwa żeliwne. Pokój II: Wejście z przedpokoju. Wyłożenia posadzek –
panele podłogowe. Obłożenie ścian – tapetowane. Sufit – kasetony styropianowe. Wyposażenie – okno
konstrukcji PCV z szybami zespolonymi, grzejnik c.o. ogniwa żeliwne. Pokój dzienny: Wejście do pokoju z
przedpokoju, pokój z wyjściem na balkon. Wyłożenia posadzek – panele podłogowe. Obłożenie ścian – panele
MDF, tynk inkrustowy. Sufit – kasetony styropianowe. Wyposażenie – okno i drzwi balkonowe konstrukcji
PCV z szybami zespolonymi, grzejnik typu ogniwa żeliwne.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13 lipca 2023 r. o godz. 10:00. Suma
oszacowania wynosi 185 000,00 zł słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych, zaś cena wywołania jest
równa 3/4 sumy oszacowania graniczonego prawa rzeczowego w postaci własnościowego spółdzielczego
prawa do lokalu i wynosi kwotę 138 750,00 zł słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt
złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 18 500,00 zł. Rękojmie należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 10501230
1000 0090 3082 2366 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi
przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do
wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do
majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako
pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych
ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym
dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/, a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego
przetargu. Osoba nie posiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika
sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant,
który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie
od godz. 15:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Więcej informacji na temat licytacji znajduje się na stronie internetowej komornika sądowego –
http://www.komornik-tgory.pl/

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera