Termin pierwszej licytacji 26.05.2023 r. o godz. 10:00

Sygn. akt Km 2314/18, Km 2093/19, Km 1308/20, Km 3388/22 oraz Km 146/23.

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO
WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 953 k.p.c.
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 maja 2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 21 w budynku Sądu
Rejonowego w Tarnowskich Górach mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 17 odbędzie się pierwsza
licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
położonego pod adresem 41-922 Radzionków, ul. Śródmiejska 5D/15, dla którego Sąd Rejonowy w
Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/00093019/3.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowiące przedmiot licytacji zostało oszacowane na kwotę 117
100,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu i wynosi kwotę 87 825,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu t.j. kwotę 11 710,00 zł na rachunek urzędowy komornika:
ING Bank Śląski S.A. O. w Bytomiu 29 10501230 1000 0090 3082 2366
wraz z podaniem sygnatury sprawy Km 2314/18. Rękojmia może być również złożona w książeczce
oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób
najpóźniej dzień przed licytacją.
Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii
komornika lub na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Tarnowskich Górach akta postępowania egzekucyjnego (sygn. akt nadzoru I Co 194/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera