Termin pierwszej licytacji 2.03.2023 r. o godz. 10:00 (e-licytacja)

Link do portalu e-licytacje: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Sygn. akt Km 2031/19, Km 587/18, Km 2133/18, Km 3623/18, Km 1794/19,
Km 2059/19, Km 478/20, Km 655/20, Km 1930/20, Km 2155/20, Km 684/21,
Km 1689/21.

O B W I E S Z C Z E N I E

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 986 § 3 k.p.c. podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 2 marca 2023 r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl
rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej pod adresem
41-947 Piekary Śląskie, Osiedle Andaluzja 13/1/2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/00082549/7.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal nr 2 położony jest na 1 piętrze, 4 – piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13, klatka
schodowa oznaczona symbolem 1. Blok jest otynkowany, ocieplony. W budynku znajdują się lokale mieszkalne, lokale
użytkowe w poziomie parteru oraz piwnice. Budynek w przeciętnym stanie, wymagający nakładów na remont bieżący,
typowy dla budownictwa z lat 80-`90 ubiegłego wieku. Klatka schodowa wykończona lastriko, ściany malowane emulsją
oraz emalią. Na dzień przeprowadzonej wizji lokalnej, stan techniczny i funkcjonalny budynku ocenia się jako przeciętny.
Lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 29,60 m2 położony jest na 2-ej kondygnacji 4 piętrowego budynku.
Wejście do mieszkania bezpośrednio z klatki. Lokal jest obecnie zamieszkiwany. Do lokalu nie przynależy balkon.
Standard wykończenia lokalu:
Na podłodze w pokoju, kuchni, przedpokoju i łazience płytki ceramiczne, w kuchni znajduje się podstawowa zabudowa i
sprzęt AGD, w pokojach i przedpokoju znajduje się podstawowe umeblowanie, stolarka okienna: okna nowego typu-PCV,
stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna starego typu, lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną,
wodociągową, CO, kanalizacyjną i gazową w kuchni, ogrzewanie centralne z sieci, grzejniki stare żeliwne. Jednostronna
ekspozycja okien-południe, ściany wykończone emulsją tynkiem strukturalnym, częściowo płytkami ceramicznymi w
kuchni, w łazience panele ścienne, łazienka wyposażona w umywalkę,wannę i wc starego typu. Ogólny standard lokalu
należy ocenić jako przeciętny, stan wymagający nakładów na remont lub odświeżenie.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 10:00. Suma oszacowania
wynosi 124 400,00 zł słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych, zaś cena wywołania jest równa 3/4
sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 93 300,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, t.j 12
440,00 zł. Rękojmie należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 10501230 1000 0090 3082 2366 najpóźniej na 2
dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania
postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje
w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do
wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich
podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w
systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ a następnie zgłoszenie przystąpienia
do wskazanego przetargu. Osoba nie posiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika
sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków
poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia
tego nie przedstawiły.

W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz.
15:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Więcej informacji na temat licytacji znajduje się na stronie internetowej komornika sądowego –
http://www.komornik-tgory.pl/

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub
przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera