Termin pierwszej licytacji 06.03.2024 r. o godz. 09:00 (e-licytacja)

Link do portalu e-licytacje: Nieruchomość gruntowa zabudowana

Sygn. akt Km 539/23

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 9864§ 3
k.p.c. w związku z art. 1066 k.p.c. oraz art. 688 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 marca
2024 r. o godz. 09:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości gruntowej położonej pod adresem 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomskiej 270, dla której Sąd
Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
GL1T/00014698/9 mająca na celu zniesienie współwłasności nieruchomości.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowy teren składa się z dwóch działek ewidencyjnych, tworzących jedną integralną całość
gospodarczą o powierzchni łącznej 0,1225 ha. Działka ewidencyjna nr 307/91, jest zabudowana budynkiem
mieszkalnym, teren płaski, kształt prostokąta, powierzchnia 0,0961 ha. Działka ewidencyjna nr 458/91, jest
niezabudowana, teren płaski, kształt wydłużonego prostokąta, powierzchnia 0,0264 ha. Teren nieruchomości
jest ogrodzony częściowo siatką ogrodzeniową, częściowo ogrodzenie metalowe, częściowo murowane. Teren
jest porośnięty roślinnością trawiastą, porośnięta drzewami, krzewami i roślinnością ozdobną, częściowo nie
jest użytkowana i poddawana bieżącej pielęgnacji. Tereny komunikacji wykończone zróżnicowanym
materiałem o niskiej wartości użytkowej. Obecne uzbrojenie: prąd, woda, kanalizacja – szambo. Budynek
mieszkalny składający się z dwóch kondygnacji nadziemnych, oraz częściowego podpiwniczenia, wykonany
w technologii tradycyjnej, murowany, materiał: cegła, brak ocieplenia ścian zewnętrznych, wykończony
tynkiem zewnętrznym, z licznymi ubytkami w strukturze. Dach pokryty papą, konstrukcja dachu drewniana,
brak ocieplenia. Stolarka okienna mieszana, częściowo po wymianie na okna PCV, pozostałe okna stare
drewniane. Parter: przedpokój, kuchnia, łazienka, pokój z wejściem zkuchni, pokój przejściowy z wejściem z
przedpokoju, pokój. 1-sze piętro: wydzielony pokój, przestrzeń otwarta. Budynek jest tylko częściowo
podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy wynosi: 124 m2. Powierzchnia użytkowa wynosi: 117,00 m2.
Powierzchnia użytkowa strychu bez powierzchni pokoju na strychu (nie wliczona do powierzchni użytkowej
budynku): 89 m2. Powierzchnia przyjęta na podstawie dokonanego pomiaru w toku wizji lokalnej. Media:
woda z sieci, podgrzewana elektrycznie, kanalizacja – szambo, energia elektryczna, ogrzewanie – piec w
kuchni i pokoju, brak centralnego ogrzewania. Budynek jest w złym stanie technicznym, wymagającym
generalnego remontu. W kuchni i przedpokoju na podłodze panele podłogowe, w pokoju płyta pilśniowa, w
łazience wylewka betonowa, w pokojach wyłączonych z użytku deska drewniana, w drugim z pokoi wylewka
betonowa. Ściany malowane farbami emulsyjnymi, emalią. Na strychu zaadaptowano część powierzchni na
pokój mieszkalny, podłoga kryta deską drewnianą, ściany nie wykończone, ogrzewanie – piec. W pozostałej
części strych stanowi powierzchnię niezagospodarowaną. W łazience znajduje się wc, wanna oraz bojler
elektryczny na wodę. W kuchni brak instalacji wodno-kanalizacyjnej. Gaz z butli. Schody pomiędzy parterem,
a 1szym piętrem o konstrukcji metalowej, wykończone drewnem.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13 marca 2024 r. o godz. 09:00. Suma
oszacowania wynosi 258 300,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych, zaś cena
wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 193 725,00 zł słownie: sto
dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych. Licytant przystępujący do przetargu
powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 830,00 zł. Rękojmie
należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 10501230 1000 0090 3082 2366 najpóźniej na 2 dni
robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do
wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do
majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako
pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych
ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym
dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/, a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego
przetargu. Osoba nie posiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika
sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant,
który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie
od godz. 15:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Więcej informacji na temat licytacji znajduje się na stronie internetowej komornika sądowego –
http://www.komornik-tgory.pl/

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera