Termin pierwszej licytacji 28.02.2024 r. o godz. 12:00 (e-licytacja)

Link do portalu e-licytacje: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Sygn. akt Km 2161/22 oraz Km 1055/23.

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 9864§ 3
k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 12:00 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu stanowiącego
odrębną nieruchomość, położonego pod adresem 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 29/III/1, dla której
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
GL1T/00054056/9.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal nr 1 położony jest na parterze, 3 – piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr
29, klatka schodowa oznaczona symbolem III, rok budowy: 1959. Blok nie przeszedł termomodernizacji,
wykończony tynkiem zewnętrznym. W budynku znajdują się lokale mieszkalne oraz piwnice, w poziomie
parteru również jeden lokal o charakterze usługowym. Budynek w przeciętnym stanie, wymagający nakładów
na remont, termomodernizację, itp. Klatka schodowa wykończona wylewką betonową, ściany malowane
emalią i emulsją. Budynek wyposażony jest w domofon. Lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej
48,20 m2 położony jest na parterze 3 piętrowego budynku. Wejście do mieszkania bezpośrednio z klatki.
Lokal jest obecnie zamieszkiwany. Lokal posiada loggię, jeden z pokoi przejściowy. Do lokalu przynależy
loggia z wyjściem z jednego z pokoi oraz piwnica. Na podłodze w przedpokoju i kuchni panele podłogowe, w
pokojach linoleum, w łazience płytki ceramiczne. Ściany kryte tapetami, częściowo wykończone płytkami
ceramicznymi – w łazience i kuchni w „strefie mokrej”. W kuchni znajduje się podstawowa zabudowa
kuchenna. W pokojach i przedpokoju znajduje się podstawowe umeblowanie. Stolarka okienna: okna nowego
typu – PCV. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana starego typu, brak drzwi do kuchni. Lokal wyposażony
jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, CO, kanalizacyjną i gazową (kuchnia i łazienka).
Ogrzewanie centralne gazowe, woda podgrzewana piecykiem gazowym znajdującym się w łazience, grzejniki
nowego typu. Dwustronna ekspozycja okien, wschód i zachód. Łazienka wyposażona w wc starego typu,
kabinę prysznicową, umywalkę, piecyk gazowy 2 funkcyjny. Loggia wyposażona w kraty antywłamaniowe.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 12:00. Suma
oszacowania z uwzględnieniem ograniczonego prawa rzeczowego (nieodpłatnego dożywotniego prawa
użytkowania lokalu), ujawnionego w III – dziale księgi wieczystej wynosi 88 600,00 zł słownie:
osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
nieruchomości w postaci lokalu stanowiącego odrebną nieruchomość i wynosi kwotę 66 450,00 zł słownie:
sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 860,00 zł. Rękojmie należy złożyć
na rachunek bankowy komornika 29 10501230 1000 0090 3082 2366 najpóźniej na 2 dni robocze przed
rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do
wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do
majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako
pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych
ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym
dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/, a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego
przetargu. Osoba nie posiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika
sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant,
który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie
od godz. 15:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Więcej informacji na temat licytacji znajduje się na stronie internetowej komornika sądowego –
http://www.komornik-tgory.pl/

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera