Termin pierwszej licytacji 17.02.2023 r. o godz. 11:00

Sygn. akt Km 218/19, Km 529/19, Km 2178/19, Km 45/20, Km 1030/20, Km 1952/20, Km 2536/21,
Km 3658/21, Km 180/22, Km 577/22 oraz Km 1718/22.

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2023 r. o godz. 11:00 w sali nr 21 budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 17 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej pod adresem 41-943 Piekary Śląskie, ul. Sokołów 2/1/10, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/00078065/9.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 108 900,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 81 675,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 10 890,00 zł na rachunek urzędowy komornika:
ING Bank Śląski S.A. O. w Bytomiu 29 10501230 1000 0090 3082 2366
wraz z podaniem sygnatury sprawy Km 218/19. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej dzień przed licytacją.
Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika lub na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera