Termin pierwszej licytacji 01.03.2024 r. o godz. 09:00 (e-licytacja)

Link do portalu e-licytacje: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Dotyczy sprawy: Km 3178/18, Km 1961/19, Km 473/20, Km 2054/20, Km 3413/21, Km
1020/23, Km 1562/23.

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 9864§ 3
k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 marca 2024 r. o godz. 09:00 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu stanowiącego
odrębną nieruchomość, położonego pod adresem 41-940 Piekary Śląskie, osiedle Andaluzja 7/18, dla której
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
GL1T/00058039/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal nr 18 położony jest na 4 piętrze, 4 – piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nr 7, budynek posadowiony na planie prostokąta. Blok jest otynkowany, ocieplony, wykończony farbą
fasadową. W budynku znajdują się lokale mieszkalne, w poziomie -1 piwnice. Rok budowy: 1965 r. Klatka
schodowa wykończona wylewką betonową, ściany malowane emulsją, okna PCV. Budynek wyposażony w
instalację domofonu. Lokal mieszkalny nr 18, o powierzchni użytkowej 42,73 m2 położony jest na 5- ej
kondygnacji 5 kondygnacyjnego budynku. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 3,44 m2.
Wejście do mieszkania bezpośrednio z klatki. Lokal jest obecnie zamieszkiwany. Lokal posiada balkon. Na
podłodze w pokojach i przedpokoju panele podłogowe, w łazience płytki ceramiczne, w kuchni linoleum. W
kuchni znajduje się podstawowa zabudowa i sprzęt AGD. W pokojach i przedpokoju znajduje się podstawowe
umeblowanie. Stolarka okienna: okna drewniane w przeciętnym/niskim stanie, drzwi balkonowe – PCV.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna do łazienki drewniana, do pokoju i kuchni z tworzywa sztucznego, do
drugiego pokoju brak, zewnętrzna – drewniana. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną,
wodociągową, CO, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie centralne z sieci, grzejniki stare żeliwne. Dwustronna
ekspozycja okien – południe i wschód (mieszkanie narożne). Ściany wykończone tapetami ściennymi, w
łazience i częściowo w kuchni płytkami ceramicznymi. Łazienka wyposażona w umywalkę, kabinę
prysznicową, wc starego typu oraz junkers do podgrzewania wody. Korzystny układ pomieszczeń, pokoje i
kuchnia niezależne z wejściami z przedpokoju.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 8 marca 2024 r. o godz. 09:00. Suma
oszacowania wynosi 178 000,00 zł słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości w postaci lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość i
wynosi kwotę 133 500,00 zł słownie: sto trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych. Licytant przystępujący do
przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 800,00 zł.
Rękojmie należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 10501230 1000 0090 3082 2366 najpóźniej na 2
dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do
wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do
majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako
pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych
ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym
dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/, a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego
przetargu. Osoba nie posiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika
sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant,
który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie
od godz. 15:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Więcej informacji na temat licytacji znajduje się na stronie internetowej komornika sądowego –
http://www.komornik-tgory.pl/

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera