Termin pierwszej licytacji 7.02.2023 r. o godz. 11:00 (e-licytacja)

Link do portalu e-licytacje: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Sygn. akt Km 493/22

O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 9864 § 3
k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lutego 2023r. o godz. 11:00 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej pod adresem
41-943 Piekary Śląskie, ul. Ofiar Katynia 2/3/10, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi
księgę wieczystą o numerze GL1T/00051231/9.

Opis nieruchomości:

Budynek składający się z 5 kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenia. Nieruchomość wyposażona w
instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Przedmiotowy lokal nr 10 położony jest na 2 piętrze,
4 – piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2, klatka schodowa oznaczona symbolem III. Blok
jest ocieplony, otynkowany i malowany. W budynku znajdują się lokale mieszkalne oraz piwnice. Budynek w
dobrym stanie, wymagający nakładów na bieżące utrzymanie i konserwację. Podłogowa na klatce schodowej
wykończona płytkami ceramicznymi, schody lastriko, ściany pokryte tynkiem strukturalnym. Lokal
mieszkalny nr 10, o powierzchni użytkowej 37,60 m2 położony jest na 3- ej kondygnacji 4 piętrowego
budynku. Wejście do mieszkania bezpośrednio z klatki. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal nie posiada
balkonu. Łączna powierzchnia lokalu z piwnicą wynosi 42,50 m2.
Standard wykończenia lokalu: Na podłodze w dwóch pokojach panele podłogowe, w łazience, przedpokoju i
kuchni płytki ceramiczne. Ściany malowane farbami emulsyjnymi, w łazience i strefie mokrej w kuchni płytki
ceramiczne, w przedpokoju tapeta. W kuchni znajduje się podstawowa zabudowa i sprzęt AGD. W pokojach i
przedpokoju znajduje się podstawowe umeblowanie. Stolarka okienna: okna nowego typu–PCV o
jednostronnej ekspozycji: północ. Stolarka drzwiowa wewnętrzna mieszana, drzwi zewnętrzne
antywłamaniowe. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, CO – grzejniki
żeliwne, kanalizacyjną, ciepła woda z piecyka gazowego znajdującego się w łazience. Łazienka wyposażona
w umywalkę, kabinę prysznicową, wc.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 14 lutego 2023r. o godz. 11:00. Suma
oszacowania wynosi 155 000,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, zaś cena wywołania jest
równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 116 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, t.j 15 500,00 zł. Rękojmie należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 10501230 1000
0090 3082 2366 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi
przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do
wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do
majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako
pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym
dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego
przetargu. Osoba nie posiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika
sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant,
który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie
od godz. 15:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Więcej informacji na temat licytacji znajduje się na stronie internetowej komornika sądowego –
http://www.komornik-tgory.pl/

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera