Termin pierwszej licytacji 12.01.2023 r. o godz. 10:00 (e-licytacja)

Link do portalu e-licytacje:  1/2 udziału w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Sygn. akt Km 187/22, GKm 146/22

O B W I E S Z C Z E N I E

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 9864§3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w nieruchomości, położonej pod
adresem 41-940 Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 19B/4, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/00056423/7.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w miejscowości Piekary Śląskie, w jej centralnej części – obręb Piekary Wielkie,
w bliskiej odległości od centrum miasta. Budynek składający się z 3 kondygnacji nadziemnych i
podpiwniczenia. Nieruchomość wyposażona w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową.
Przedmiotowy lokal nr 4 położony jest na 1 piętrze, 2 – piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr
19, klatka schodowa oznaczona symbolem B. Blok jest ocieplony, otynkowany i malowany, wybudowany w
latach `50 ubiegłego wieku. W budynku znajdują się lokale mieszkalne oraz piwnice. Klatka schodowa
wykończona lastriko, ściany malowane emulsją oraz emalią. Wyceniany lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni
użytkowej 45,53 m2 położony jest na 2-ej kondygnacji 2 piętrowego budynku. Wejście do mieszkania
bezpośrednio z klatki. Lokal nie jest obecnie zamieszkiwany. Do lokalu przynależy balkon od strony
zachodniej. Standard wykończenia lokalu: Na podłodze w dwóch pokojach i pokoju połączonym z kuchnią
panele podłogowe, w łazience, przedpokoju płytki ceramiczne. Ściany malowane farbami emulsyjnymi, w
łazience i strefie mokrej w kuchni płytki ceramiczne. Sufity podwieszane, oświetlenie punktowe. W kuchni
znajduje się podstawowa zabudowa i sprzęt AGD. W pokojach i przedpokoju znajduje się podstawowe
umeblowanie. Stolarka okienna: okna nowego typu – PCV o dwustronnej ekspozycji: wschód i zachód.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana sklejkowa, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe. Lokal wyposażony
jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, CO – ogrzewanie podłogowe elektryczne,
kanalizacyjną, ciepła woda z bojlera elektrycznego znajdującego się w jednym z pokoi. Łazienka wyposażona
w umywalkę, kabinę prysznicową, podwieszane wc.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 10:00.
Suma oszacowania wynosi 89 850,00 zł słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt
złotych, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 67 387,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 8 985,00 zł. Rękojmie należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 10501230 1000
0090 3082 2366 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi
przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do
wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do
majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako
pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych
ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym
dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego przetargu. Osoba nie posiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika
sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant,
który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie
od godz. 15:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Więcej informacji na temat licytacji znajduje się na stronie internetowej komornika sądowego –
http://www.komornik-tgory.pl/

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera