Termin drugiej licytacji 30.11.2022 r. o godz. 10:00

Dot. sygn. akt Kms 527/21, Km 1624/22, Km 1625/22, Km 1918/22, Km 1919/22, Km 2134/22.

O B W I E S Z C Z E N I E O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 867 k.p.c. w zw. z art. 10136 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Piotra Stachery położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 12 odbędzie się w trybie uproszczonym druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej pod adresem 41-940 Piekary Śląskie, ul. Skłodowskiej 59A-59C, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/00031901/1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 1 827 780,00 zł brutto (w tym 23% VAT tj. 341 780,00 zł). Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 1/2 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 913 890,00 zł. Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54 poz. 535) wystawia faktury VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 182 778,00 zł na rachunek urzędowy komornika:

ING Bank Śląski S.A. O. w Bytomiu 29 10501230 1000 0090 3082 2366

wraz z podaniem sygnatury sprawy Kms 527/21 najpóźniej na dzień przed licytacją. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika lub na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie w porze dziennej oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Obowiązek złożenia pełnomocnictwa dotyczy również małżonka który zamierza przystąpić do licytacji również w imieniu nieobecnego małżonka i nabyć nieruchomość do majątku objętego wspólnością małżeńską. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Piotr Stachera